Obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem 13 października 2019r. oraz podmiotów powstałych po tej dacie.

Zgłoszenia dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, podpisuje je profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia przepisów dotyczących CRBR mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020r.

Nowo rejestrowane podmioty mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Aktualizacja przekazanych informacji (np. zmiana w zakresie posiadanych udziałów) również dokonana winna być w ciągu 7 dni od ich zmiany.

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ – link do strony na której można dokonać zgłoszenia do CRBR oraz przejrzeć zgłoszenia innych podmiotów.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Beneficjent rzeczywisty spółki to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

  • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych,
  • umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
  • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Formularz kontaktowy