Aktualności

Nowy plik JPK połączony z deklaracją VAT

Z dniem 1.10.2020r. wchodzą w życie nowe przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i pliku JPK.

Nowa struktura będzie nazywać się:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
 • JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

W praktyce wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, w szczególności koniecznością dostosowania systemów handlowych i księgowych.

Jedną z kluczowych zmian będzie m.in. nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (od 01 do 13).

W efekcie podatnicy wystawiając faktury i przekazując je do zaksięgowania wini dokonać analizy swoich transakcji aby je odpowiednio wykazać w nowym pliku JPK połączonym z deklaracją.

Przykładowo:

 • dokonując dostawy pojazdu należy zastosować kod 07,
 • dokonując dostawy budynku należy zastosować kod 10,
 • świadczenie usług marketingowych, prawnych, zarządczych należy zastosować kod 12,
 • świadczenie usług transportowych należy zastosować kod 13.

Dodatkowo będziemy stosować oznaczenia literowe w tym min.:

 • TP – transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Do zakupów towarów i usług będziemy stosować oznaczenia literowe min:

 • VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • WEW – dokumentu wewnętrznego,
 • MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Oprogramowania dostępne na rynku podlegają obecnie modyfikacji aby dostosować się do zmieniających się przepisów. Zatem należy zweryfikować z Państwa służbami informatycznymi czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe na zmiany.

Oprogramowanie Insert GT, Optima oraz Taxxo są już gotowe na nowe przepisy podatkowe.

Pomimo, iż nie ma formalnego obowiązku umieszczania na fakturach nowych kodów to ich umieszczenie znacznie ułatwi prace Państwa służbą księgowym.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie obowiązywania nowych przepisów to prosimy o kontakt z naszym doradcą podatkowym celem uzyskania porady podatkowej.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem 13 października 2019r. oraz podmiotów powstałych po tej dacie.

Zgłoszenia dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, podpisuje je profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia przepisów dotyczących CRBR mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020r.

Nowo rejestrowane podmioty mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Aktualizacja przekazanych informacji (np. zmiana w zakresie posiadanych udziałów) również dokonana winna być w ciągu 7 dni od ich zmiany.

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ – link do strony na której można dokonać zgłoszenia do CRBR oraz przejrzeć zgłoszenia innych podmiotów.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Beneficjent rzeczywisty spółki to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych,
 • umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Mikrorachunek podatkowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy.

Dzięki niemu od dnia 1 stycznia 2020r. podatnik ma swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie mu służyć do wpłat podatków dochodowych (PIT, CIT) oraz podatku VAT.

Jest to duże ułatwienie szczególnie dla przedsiębiorców którzy nie muszą już sprawdzać numeru rachunku bankowego swojego urzędu skarbowego aby prawidłowo dokonać płatności podatku.

Indywidualny numer rachunku bankowego przedsiębiorcy zawiera w sobie numer NIP przedsiębiorcy natomiast w przypadku osoby fizycznej zawiera numer PESEL.

Link do generatora indywidualnego numeru mikrorachunku znajdziecie Państwo tutaj: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Split payment – mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Ustawodawca zlikwidował stosowanie odwrotnego obciążenia jednocześnie likwidując załączniki numer 11, 13 i 14 w ustawie o VAT.

Do ustawy o VAT dodano nowy załącznik numer 15 i wprowadzono split payment – mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Obligatoryjnym stosowaniem split payment objęte są płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane między podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Zatem część transakcji (o wartości poniżej 15 000 zł), objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem, nie będzie objęta obowiązkową podzieloną płatnością. Tu nabywca może zaś zastosować mechanizm podzielonej płatności za zasadzie dobrowolności.

Jedną z konsekwencji nowelizacji jest dodanie w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT punktu 18a, z którego wynika że w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawywinny one zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Stąd podatnik obowiązany do wystawiania faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT ma także obowiązek przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury w mechanizmie podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b ustawy o VAT).

Specjalne oznaczenie zamieszczone na fakturach jest więc stosowane w przypadku, gdy płatność za fakturę jest dokonywana przelewem bankowym.

Z art. 108a ust. 1c ustawy o VAT wynika, iż split payment obejmuje również płatności zaliczkowe. Chodzi tu o zaliczki wnoszone przed wystawieniem faktury. W komunikacie przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz „zaliczka”. Rozwiązanie to dotyczy zarówno obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, jak i dobrowolnych płatności w tym mechanizmie.

Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT możliwe jest stosowanie w rozliczeniach między podatnikami kompensat wzajemnych należności. Dokonanie tych czynności nie będzie potraktowane jako naruszenie przepisów o obowiązkowym split payment. Przepisy nie obligują do dokonywania płatności przelewami za towary czy usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jeśli cała należność z faktury, obejmującej te towary lub usługi, zostanie uregulowana w drodze kompensaty.

Wyłączeni z obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej płatności” są podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego (na wystawianych przez nich fakturach nie wykazuje się kwot podatku, stąd brak jest możliwości uregulowania takiej faktury w systemie split payment).

Formularz kontaktowy