Ustawodawca zlikwidował stosowanie odwrotnego obciążenia jednocześnie likwidując załączniki numer 11, 13 i 14 w ustawie o VAT.

Do ustawy o VAT dodano nowy załącznik numer 15 i wprowadzono split payment – mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Obligatoryjnym stosowaniem split payment objęte są płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane między podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Zatem część transakcji (o wartości poniżej 15 000 zł), objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem, nie będzie objęta obowiązkową podzieloną płatnością. Tu nabywca może zaś zastosować mechanizm podzielonej płatności za zasadzie dobrowolności.

Jedną z konsekwencji nowelizacji jest dodanie w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT punktu 18a, z którego wynika że w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawywinny one zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Stąd podatnik obowiązany do wystawiania faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT ma także obowiązek przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury w mechanizmie podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b ustawy o VAT).

Specjalne oznaczenie zamieszczone na fakturach jest więc stosowane w przypadku, gdy płatność za fakturę jest dokonywana przelewem bankowym.

Z art. 108a ust. 1c ustawy o VAT wynika, iż split payment obejmuje również płatności zaliczkowe. Chodzi tu o zaliczki wnoszone przed wystawieniem faktury. W komunikacie przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz „zaliczka”. Rozwiązanie to dotyczy zarówno obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, jak i dobrowolnych płatności w tym mechanizmie.

Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT możliwe jest stosowanie w rozliczeniach między podatnikami kompensat wzajemnych należności. Dokonanie tych czynności nie będzie potraktowane jako naruszenie przepisów o obowiązkowym split payment. Przepisy nie obligują do dokonywania płatności przelewami za towary czy usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jeśli cała należność z faktury, obejmującej te towary lub usługi, zostanie uregulowana w drodze kompensaty.

Wyłączeni z obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej płatności” są podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego (na wystawianych przez nich fakturach nie wykazuje się kwot podatku, stąd brak jest możliwości uregulowania takiej faktury w systemie split payment).

Formularz kontaktowy